Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Prace dyplomowe

HARMONOGRAM OBRON 14.07.2021 r. <POBIERZ>
 
WYTYCZNE DO OBRONY
 
Student po uzyskaniu zaliczenia semestru:

1) Sprawdza schemat układu pracy dyplomowej według wytycznych:

- strona tytułowa (POBIERZ)

- podpisane oświadczenie studenta o samodzielności wykonanej pracy (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej)  (POBIERZ)

- podpisane oświadczenie studenta na wykorzystanie przez uczelnię pracy dyplomowej (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej) (POBIERZ) 

- tekst pracy, w tym spis treści, bibliografia, wykaz tabel i rysunków według wytycznych promotora; 

- inne załączniki.

2) Student loguje się na eStudent i w zakładce dyplomowanie klika ‘DODAJ TEMAT’ i uzupełnia wszystkie rubryki:

- tytuł pracy dyplomowej w oryginalnym brzmieniu;

- tytuł pracy dyplomowej w tłumaczeniu na język angielski;

- słowa kluczowe w języku polskim;

- streszczenie pracy w języku polskim;

- język pracy;

- semestr pracy 2020/2021 letni;

- następnie należy zatwierdzić wszystkie oświadczenia i kliknąć ‘WYŚLIJ’

 3) Student po otrzymaniu przez promotora akceptacji ostatecznej wersji pracy dyplomowej, dodaje ją w wersji elektronicznej przez portal eStudent w zakładce dyplomowania, klikając w rubryce AKCJE - SZCZEGÓŁY - PLIKI, w rubryce NAZWA wpisuje: Praca dyplomowa. Następnie klika ‘WYBIERZ PLIK’ i załącza ostateczną wersje pracy (której nie można już modyfikować ani zmieniać), następnie klika ‘WYŚLIJ’.

Praca powinna być przesłana w formacie pdf  (scalona w jednym pliku),  co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony. Plik z pracą dyplomową powinien być opisany w następujący sposób: NAZWISKO I IMIĘ STUDENTA, NR ALBUMU, TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ. (Przy czym tytuł ma być nie dłuższy niż 120 znaków, w przypadku zbyt długiego tytułu należy skrócić nazwę do wymaganej ilości znaków). Rozmiar pliku nie może przekroczyć 20 MB. Jeżeli rozmiar pracy dyplomowej przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar, należy podzielić ją na dwa lub trzy mniejsze pliki i przy nazwach plików należy dopisać „cz. 1”, „cz. 2” itp. W jednej próbie suma wszystkich plików nie może być większa niż 60 MB. Plik z pracą nie powinien obejmować skompilowanych programów, plików binarnych lub własnościowych, AutoCad, archiwów plikowych itp.

 4) Po dodaniu pliku z pracą oraz wypełnieniu wszystkich informacji dotyczących dyplomowania, student niezwłocznie powiadamia emaliowo (joanna.huzior@ppuz.edu.pl) lub telefonicznie  pracownika Działu Nauczania (18 26 10 731).

 5) Pracownik Działu Nauczania uzupełnia pozostałe informacje m.in. dotyczące składu komisji egzaminacyjnej oraz weryfikuje poprawność wprowadzonych danych, a następnie powiadamia studenta o możliwości przesłania pracy do promotora. Wówczas student przesyła pracę do promotora przez swoje konto eStudent: zakładka DYPLOMOWANIA - SZCZEGÓŁY - PLIKI - AKCJE - SZCZEGÓŁY - PRZEKAŻ DO PROMOTORA

6) Najpóźniej w dniu obrony student zobowiązany jest do złożenia w Dziale Nauczania (pok. 227):

 - dziennika praktyk zawodowych - w przypadku jeżeli nie został wcześniej złożony, (dziennik może zostać dostarczony przed egzaminem również pocztą tradycyjną na adres : PPUZ w Nowym Targu, Dział Nauczania pok. 227, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ);

- wniosku o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli student takie posiada) (POBIERZ) (wniosek  może być przesłany w wersji elektronicznej na adres joanna.huzior@ppuz.edu.pl);

- archiwalnej wersji pracy dyplomowej w wersji papierowej w postaci dwustronnego wydruku, zbindowanego termicznie, niezawierającego metalowych i plastikowych elementów, który odkładany jest do teczki akt osobowych studenta wraz z oświadczeniami zawierającymi oryginalne podpisy studentów:

  • o wykorzystaniu przez uczelnię pracy dyplomowej oraz
  • o samodzielności wykonanej pracy,
- oryginałów dokumentów przesłanych wcześniej w wersji elektronicznej;
- legitymacji studenckiej  (dotyczy tylko studentów studiów drugiego stopnia).
 

Brak jakiegokolwiek dokumentu oznacza brak możliwości przystąpienia do obrony.

Informujemy również, że studenci przystępujący do obrony zobowiązani są do uregulowania należności finansowych wobec uczelni oraz zwrotu książek w bibliotece.

Osoby, które nie będą przystępowały do egzaminu dyplomowego w pierwszym terminie (lipcu), proszone są o zgłoszenie takiej informacji w Dziale Nauczania pod nr 18-26-10-731.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wymogi dotyczące pisania pracy dyplomowej

Wymogi dotyczące pisania pracy dyplomowej - praca z metodyki

Zalecenia JSA ws. wymagań dotyczących formatowania tekstu przed wysłaniem go do JSA

Strona tytułowa pracy (NOWY WZÓR)

Oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (NOWY WZÓR)

Oświadczenie- zgoda studenta na wykorzystanie przez PPUZ pracy dyplomowej w celach dydaktycznych (NOWY WZÓR)

Zarządzenie nr 54/2020 - składanie prac dyplomowych  i poddawanie ich procedurze antyplagiatowej

Regulamin studiów PPUZ w Nowym Targu

Katolog osiągnięć studenta wpisanych do suplementu 

Wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnieć

Instrukcja dla studenta - uzupełniająca

Instrukcja dla prowadzącego

 

PO OBRONIE:

- Po obronie  student może odebrać zaświadczenie  o złożeniu egzaminu dyplomowego  wraz z oceną i uzyskanym tytułem. Zaświadczenie wydaje się tymczasowo - do chwili wystawienia  przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych. Wszyscy absolwenci, którzy będą potrzebować zaświadczenia o średniej z całości studiów lub średniej za ostatni rok studiów,  na inną uczelnię proszeni są o dostarczenie druku obowiązującego na tej uczelni. Wzory zaświadczeń należy składać jak najwcześniej w pok. 227, ponieważ druk podpisuje Dyrektor Instytutu.

- Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz suplementem. Suplement do dyplomu należy odebrać w pok. 227, dyplom - pok. 226.

- Absolwenci, którzy chcą dodatkowy dyplom w jęzku angielskim, do dnia obrony muszą złożyć następujęce dokumnenty:

* podanie z prośbą o wydanie dyplomu w jęzku angielskim

 (szczegółowe informacje pod nr tel. 18 26 10 700).