Baner FEkonkurs plastycznyInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovid

Ubezpieczenie zdrowotne

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE STUDENTÓW

INFORMACJE OGÓLNE

 • Studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Obowiązek zgłoszenia studenta do ubezpieczenia zdrowotnego, który nie ukończył 26 roku życia spoczywa na jego rodzicach/opiekunach prawnych. Jeżeli rodzice nie posiadają tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia, wówczas zgłoszenia mogą dokonać dziadkowie.
 • Uczelnia może zgłosić studenta do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, który:
  - ukończył 26 lat i nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (np. jako współmałżonek osoby ubezpieczonej, osoba zatrudniona, prowadzący działalność gospodarczą, osoba bezrobotna zgłoszona w urzędzie pracy),
  - nie ukończył 26 lat, jednakże z wyjątkowych powodów nie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców/opiekunów prawnych lub dziadków lub nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.


Uczelnia dokonuje zgłoszenia do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wyłącznie na wniosek studenta.

 • Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta powstaje z dniem immatrykulacji i złożenia we właściwej jednostce Uczelni wniosku i oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z jakiegokolwiek innego tytułu, a wygasa z dniem ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.

  Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia.
 • Student ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny pod warunkiem, że nie posiadają oni innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

  Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członków rodziny wygasa po upływie 30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia studenta, który zgłosił członków rodziny.

 

ZGŁOSZENIE DO OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

 • Student, który jest zainteresowany objęciem obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię składa w Sekretariacie Uczelni (p. 225) następujące dokumenty:

           - wniosek o objęcie ubezpieczeniowym zdrowotnym studenta (pobierz: PDF WORD)
           - zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta wydawane przez Dział Nauczania.

 • Student objęty ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię, który zgłasza do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny, składa w Sekretariacie Uczelni (p. 225) Wniosek o objęcie ubezpieczeniowym zdrowotnym członka rodziny studenta (pobierz: PDF WORD),

Dowodem ubezpieczenia zdrowotnego studenta zgłoszonego przez Uczelnię jest dokument ZUS ZZA, który jest przesyłany studentowi na jego prośbę na adres mailowy w domenie eppuz.

 

WYREJESTROWANIE Z OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

 • Wyrejestrowaniu z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego podlegają studenci, którzy utracili status studenta lub uzyskali inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego.

Student ma obowiązek zgłoszenia tego faktu poprzez złożeniew Sekretariacie Uczelni (p. 225) Wniosku o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego studenta lub członka rodziny studenta (pobierz: PDF WORD) w terminie 3 dni od dnia utraty uprawnień.   

Dokumentem potwierdzającym wyrejestrowanie studenta z ubezpieczenia zdrowotnego jest druk ZUS ZWUA, który jest przesyłany studentowi na jego prośbę na adres mailowy w domenie eppuz.

 • W przypadku uzyskania przez członków rodziny innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, podlegają oni wyrejestrowaniu z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię. Student ma obowiązek zgłoszenia tego faktu poprzez złożenie w Sekretariacie Uczelni (p. 225) Wniosku o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego studenta lub członka rodziny studenta (pobierz: PDF WORD) w terminie 3 dni od dnia uzyskania innego tytułu do ubezpieczenia.   

Członkowie rodziny studenta podlegają automatycznemu wyrejestrowaniu z ubezpieczenia w przypadku wyrejestrowania studenta z ubezpieczenia zdrowotnego.

 

WAŻNE

Student jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Centrum Zasobów Ludzkich o wszelkich zmianach mających wpływ na podleganie przez niego lub członków jego rodziny obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, jednak nie później niż 3 dni od zaistnienia tych zmian.